Algemene voorwaarden

1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – iedere overeenkomst die betrekking heeft op door Hulpbijschade.nu gevestigd te Dordrecht verder te noemen “Opdrachtnemer”, te leveren diensten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
1.2 In deze algemene voorwaarden wordt met “opdrachtgever” bedoeld: iedere (rechts)persoon die bij of via gebruiker gebruik maakt van opdrachtnemer.
1.3 Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Totstandkoming overeenkomst
2.1 Een overeenkomst komt tot stand doordat Opdrachtnemer een bevestiging per e-mail zendt van de opdracht van Opdrachtgever.
2.2 Na tot standkoming van de overeenkomst zal Opdrachtnemer de belangen behartigen van Opdrachtgever.
2.3 Als Opdrachtgever aan Opdrachtnemer gegevens/documenten verstrekt, mag Opdrachtnemer uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij zijn advies hierop baseren.
Indien Opdrachtgever gebruik maakt van de herstelservice van Opdrachtnemer:
2.4 Bij herstel via de Hulpbijschade.nu herstelservice gaat Opdrachtgever een overeenkomst aan met het Herstelbedrijf. De algemene voorwaarden van het Herstelbedrijf zijn hierbij van toepassing. Opdrachtnemer fungeert hierbij enkel als bemiddelaar tussen beide partijen. Opdrachtgever blijft ten alle tijden verantwoordelijk voor betalingen.
Indien Opdrachtnemer een expert of deskundige inschakelt:
2.5 In sommige gevallen schakelt Opdrachtnemer een externe partij in (expert of deskundige). Opdrachtgever gaat hierbij een overeenkomst aan met deze externe partij. Opdrachtnemer fungeert hierbij enkel als bemiddelaar tussen beide partijen.

3. Prijs
3.1 Opdrachtgever maakt kosteloos gebruik van onze dienst, tenzij Opdrachtnemer hier onder nadrukkelijke vermelding van af wijkt en schriftelijk zijn overeengekomen.

4. Adviezen
4.1 Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen van Opdrachtnemer welke geen betrekking hebben op de verstrekte opdracht.

5. Intellectuele eigendom
5.1 Opdrachtnemer behoudt ten alle tijden alle rechten op door hem gemaakte plannen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur en/of de hierop betrekking hebbende informatie en “know-how”.

6. Betalingsvoorwaarden
Betaling aan opdrachtgever
6.1 Betaling door Opdrachtnemer geschiedt door storting of overmaking op een door Opdrachtgever aangewezen bank- of girorekening. Betaling vindt plaats uiterlijk 5 werkdagen na ontvangst van de betaling op de rekening van Opdrachtnemer.
Betaling aan Opdrachtgever. Indien nadrukkelijk is afgeweken van de gemaakte afspraken
6.2 Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Opdrachtgever is niet gerechtigd om enige vordering op opdrachtnemer te verrekenen met de door Opdrachtnemer in rekening gebrachte bedragen.
6.3 Wanneer betaling niet tijdig plaatsvindt, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. Opdrachtgever is aan Opdrachtnemer vanaf dat moment wettelijke handelsrente verschuldigd als bedoeld in artikel 6:119a BW.
6.4 In geval, na het verstrijken van een bij schriftelijke aanmaning gestelde nadere betalingstermijn, nog geen betaling is ontvangen, is Opdrachtgever een boete verschuldigd gelijk aan 10 % van de door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigde hoofdsom inclusief BTW, ongeacht of Opdrachtnemer buitengerechtelijke incassokosten heeft moeten maken en onverminderd het recht van Opdrachtnemer om schadevergoeding te vorderen.
6.5 Onverminderd de overige rechten van Opdrachtnemer uit hoofde van dit artikel, is Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer gehouden om de incassokosten te vergoeden die Opdrachtnemer heeft moeten maken en welke verder gaan dan het versturen van een enkele sommatie of het enkel doen van een – niet aanvaard – schikkingsvoorstel, het inwinnen van eenvoudige inlichtingen of het op gebruikelijke wijze samenstellen van het dossier. Deze kosten worden vastgesteld op basis van de op dat moment daarvoor geldende richtlijnen bij rechtbanken in Nederland.

7. Onuitvoerbaarheid van de opdracht
7.1 Opdrachtnemer heeft het recht de overeengekomen werkzaamheden op te schorten of te annuleren indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij bij het sluiten der overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.
7.2 Tekortkomingen van tegenpartijen zijn in ieder geval omstandigheden als in het vorige lid bedoeld.
7.3 Indien de nakoming van de opdracht naar inzicht van opdrachtnemer blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.
7.4 Opdrachtnemer kan op ieder moment naar eigen inzicht besluiten af te zien van een opdracht of een lopende opdracht tussentijds beëindigen. Dit kan zonder opgave van redenen. Opdrachtgever kan op geen enkele wijze schadevergoeding vorderen op opdrachtnemer vanwege de niet of niet volledig uitgevoerde opdracht.

8. Wijzigingen in de opdracht
8.1 Indien de omvang van de aan Opdrachtnemer verstrekte opdracht na het sluiten van de betreffende overeenkomst om welke reden dan ook wijzigt, is Opdrachtnemer gerechtigd om de opdracht te wijzigen of te annuleren.
8.2 Van wijziging is ook sprake indien de door Opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid.

9. Ontbinding
9.1 Indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, uit de met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of onder curatelenstelling van Opdrachtgever of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Opdrachtnemer is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijk voldoening van het haar toekomende te vorderen.
9.2 Een en ander laat onverlet de overige aan Opdrachtnemer toekomende rechten, waaronder begrepen het recht op vergoeding van de door de ontbinding geleden schade.
9.3 Opdrachtnemer is het geval van een ontbinding als in het eerste lid genoemd nimmer gehouden tot enige vergoeding van schade aan opdrachtgever.
9.4 Indien de Opdrachtgever ook na ingebrekestelling een behoorlijke nakoming door Opdrachtnemer verhindert, heeft Opdrachtnemer het recht de overeenkomst te ontbinden.
9.5 Omstandigheden, die een overmachtsituatie voor Opdrachtnemer opleveren zijn in ieder geval: gedragingen, behoudens opzet of grove schuld, van personen, van wie Opdrachtnemer bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt; ongeschiktheid van zaken, waarvan Opdrachtnemer bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt.
9.6 Ook bij ontbinding met wederzijds goedvinden behoudt Opdrachtnemer zijn recht op vergoeding van de door deze ontbinding geleden schade.

10. Annuleringsregeling
10.1 In geval van annulering door de opdrachtgever worden geen kosten in rekening gebracht.

11. Klachten- en beroepsregeling
11.1 In geval van (vermeende) wanprestatie vind er een gesprek plaats tussen opdrachtgever en opdrachtnemer om het probleem op te lossen.
11.2 Indien dit gesprek niet tot tevredenheid verloopt kan de opdrachtgever zijn klacht schriftelijk melden, binnen 2-4 weken na het eerste gesprek. Binnen 4 weken wordt de klacht schriftelijk beantwoord.
11.3 Een klacht zal door opdrachtnemer ten alle tijden vertrouwelijk worden behandeld.
11.4 Klachten en de wijze van afhandeling worden door opdrachtnemer geregistreerd en voor de duur van 5 jaar bewaard.
11.5 In geval van een kosteloze service is opdrachtnemer op geen enkele wijze aansprakelijk voor financiële of overige geleden schade.

12. Aansprakelijkheid
12.1 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk indien een schade niet verhaalbaar blijkt te zijn. Ook niet als dit een gevolg is van een toe te rekenen tekortkoming van opdrachtnemer.
Indien opdrachtnemer gebruik maakt van de herstelservice van opdrachtnemer:
12.2 Bij herstel via de Hulpbijschade.nu herstelservice is Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor onjuiste uitgevoerde reparaties. Zoals in artikel 2.4 van de algemene voorwaarden aangegeven gaat Opdrachtgever bij herstel een overeenkomst aan met het Herstelbedrijf. Opdracht nemer is in geen enkel geval aansprakelijk en fungeert enkel als bemiddelaar tussen beide partijen.
Indien opdrachtnemer een expert of deskundige inschakelt:
12.3 In sommige gevallen schakelt Opdrachtnemer een expert partij is (expert of deskundige). Opdrachtnemer is hierbij niet aansprakelijk voor gemaakte fouten en eventuele tekortkomingen van de externe partij.

13. Toepasselijk recht
13.1 Nederlands recht is van toepassing.